123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Re­gu­la­min za­ku­pu pli­ków w ser­wi­sie photo3n.pl

 1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su oraz ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych ze­bra­nych w dro­dze re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ka w ni­niej­szym ser­wi­sie jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04. Ser­wis do­stęp­ny jest pod dwo­ma ad­re­sa­mi: tj.: https://pho­to3n.pl – w wer­sji pol­sko­ję­zycz­nej oraz pod ad­re­sem: https://pho­to3­n.com – w wer­sji ang­lo­ję­zycz­nej. Obje wer­sje ser­wi­su są so­bie ró­wno­waż­ne, a usta­lo­ne tu za­sa­dy sprze­da­ży do­ty­czą obu wer­sji ję­zy­ko­wych.
 2. Za­ku­pów plików (czyli zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych i modeli 3D) po­przez ni­niej­szy ser­wis mo­gą do­ko­ny­wać wy­łą­cznie użyt­ko­wni­cy za­re­je­stro­wa­ni i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i dob­ro­wol­na, ale jej brak unie­moż­li­wia do­ko­ny­wa­nie za­ku­pów pli­ków w ser­wi­sie. Kon­to użyt­ko­wni­ka two­rzo­ne jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, ale użyt­ko­wnik mo­że w każ­dej chwi­li zlik­wi­do­wać swo­je kon­to po­przez wy­sła­nie na ad­res office@3n.com.pl proś­by o lik­wi­da­cję kon­ta. Wła­ści­ciel ser­wi­su mo­że usu­nąć kon­to w sy­tua­cji, gdy użyt­ko­wnik nie ko­rzy­sta z nie­go przez okres je­dne­go ro­ku lub też w sy­tua­cji za­prze­sta­nia dzia­łal­no­ści ser­wi­su. W każ­dym przy­pad­ku lik­wi­da­cji kon­ta użyt­ko­wni­ka da­ne oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem są trwa­le usu­wa­ne.
 3. Rejestracja obe­jmu­je po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do wy­sta­wie­nia ra­chun­ku oraz lo­gi­nu i has­ła nie­zbę­dnych do utwo­rze­nia i utrzy­ma­nia kon­ta użyt­ko­wni­ka. Re­je­stru­jąc się użyt­ko­wnik wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych uzys­ka­nych w dro­dze do­ko­na­nej przez nie­go re­je­stra­cji w wy­mie­nio­nym wy­żej za­kre­sie i ce­lu, a tak­że przy­jmu­je do wia­do­mo­ści, że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du, zmia­ny lub usu­nię­cia po­da­nych da­nych sa­mo­dziel­nie (po za­lo­go­wa­niu do swo­je­go kon­ta) lub po­przez kon­takt z administratorem da­nych.
  Ad­mi­ni­stra­tor da­nych za­pe­wnia po­uf­ność i in­te­gral­ność tran­smi­sji da­nych na eta­pie re­je­stra­cji po­przez szyf­ro­wa­nie ko­mu­ni­ka­cji pro­to­ko­łem SSL.
 4. W ce­lu do­ko­na­nia re­je­stra­cji, a tak­że póź­niej­sze­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem będącym w stanie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wisu. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Ja­vaS­cript i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da wszel­kich sta­rań, aby opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su speł­nia­ło nor­my W3C, co moż­na spraw­dzić pod tym lin­kiem.
 5. Za­kup pli­ku w ser­wi­sie po­le­ga wy­łą­cznie na udzie­le­niu na­byw­cy Li­cen­cji na uży­wa­nie da­ne­go pli­ku. W ża­dnym wy­pad­ku sprze­da­ży nie pod­le­ga­ją pra­wa au­tor­skie (ani oso­bi­ste, ani ma­jąt­ko­we) do pli­ku.
 6. Za­ku­pio­ne pli­ki do­star­cza­ne są wy­łą­cznie po­przez po­bra­nie ich z na­sze­go ser­we­ra. Nie wy­sy­ła­my pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 7. Ce­na po­je­dyn­cze­go pliku (zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku fil­mo­we­go, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) za­le­ży wy­łą­cznie od li­czby ku­po­wa­nych w ra­mach je­dnej tran­sak­cji pli­ków zgo­dnie z po­niż­szą ta­be­lą:
Liczba ku­po­wa­nych plikówCena jed­no­stko­wa (zł)War­tość tran­sak­cji (zł)
130.0030.00
218.0036.00
317.0051.00
413.0052.00
511.0055.00
610.0060.00
79.0063.00
88.5068.00
98.0072.00
107.5075.00
117.0077.00
127.0084.00
 1. Ce­na po­je­dyn­cze­go pli­ku nie za­le­ży na­to­miast od wiel­ko­ści pli­ku w pik­se­lach, ja­ko­ści, za­war­to­ści i in­nych czyn­ni­ków (np. po­la eks­ploa­ta­cji). Ce­na ta jest bez VAT-u i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny, po­nie­waż nie je­steś­my płat­ni­ka­mi VAT-u. W związ­ku z po­wyż­szym nie wy­sta­wia­my fak­tur VAT, ale tzw. Ra­chun­ki (lub Faktury bez VAT). Ra­chu­nek jest do­ku­men­tem umoż­li­wia­ją­cym uwzglę­dnie­nie za­ku­pu w ko­sztach pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, ale nie za­wie­ra kwo­ty VAT-u.
  W ra­mach je­dnej tran­sak­cji moż­na za­ku­pić co naj­wy­żej 12 pli­ków (chy­ba, że li­czba ta w dro­dze in­dy­wi­dual­nych ne­go­cja­cji zo­sta­nie usta­lo­na na in­ną). Po do­ko­na­niu za­ku­pu (bez wzglę­du na li­czbę za­ku­pio­nych pli­ków) kon­to użyt­ko­wni­ka po­zo­sta­nie za­blo­ko­wa­ne do cza­su do­ko­na­nia za­pła­ty za po­bra­ne pli­ki. Od­no­to­wa­nie za­pła­ty w sy­ste­mie od­blo­ku­je kon­to użyt­ko­wni­ka, co umoż­li­wi zrea­li­zo­wa­nie na­stęp­nej tran­sak­cji.
 2. Opła­tę za po­bie­ra­ne pli­ki na­le­ży ui­ścić przez do­ko­na­nie wpła­ty na kon­to:

  3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Stefan Nawrocki
  ul. Za­ko­le 20/7
  75-814 Ko­sza­lin
  mBank 23 1140 2017 0000 4902 0543 2184
  Ty­tuł wpła­ty: Za­kup pli­ków w ser­wi­sie photo3n.pl

 3. Aby za­ku­pić plik, na­le­ży klik­nąć iko­nę ze zna­kiem plus znaj­du­ją­cą się przy wy­bra­nym pli­ku. Op­cja za­ku­pu bę­dzie do­stęp­na tyl­ko po wcześ­niej­szym za­lo­go­wa­niu się. Do­da­nie pli­ku do ko­szy­ka po­wo­du­je au­to­ma­tycz­ne zmniej­sze­nie do­stęp­nej pu­li pli­ków. Pli­ki mo­że­my do­da­wać aż do wy­czer­pa­nia do­stęp­nej pu­li (czy­li 12 sztuk).
 4. Aby sfi­na­li­zo­wać za­kup, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik Two­je za­mó­wie­nia (w gór­nej czę­ści ok­na przeg­lą­dar­ki). Od­noś­nik bę­dzie do­stęp­ny po za­lo­go­wa­niu się do sy­ste­mu. Po we­jściu w Two­je za­mó­wie­nia zo­ba­czysz dwie ta­be­le. Ta­be­la gór­na za­wie­ra li­stę pli­ków, któ­re już za­ku­pi­łeś. Ta­be­la dol­na za­wie­ra li­stę pli­ków, któ­re wy­bra­łeś w tej se­sji. Przy­cis­kiem Ku­pu­ję do­ko­nasz prze­nie­sie­nia pli­ków z li­sty dol­nej, na li­stę gór­ną. W tym mo­men­cie na­stą­pi za­blo­ko­wa­nie Two­je­go kon­ta (bez wzglę­du na li­czbę wy­bra­nych w da­nej se­sji pli­ków) do cza­su opła­ce­nia po­bra­nej li­czby pli­ków. Je­dno­cześ­nie sy­stem wy­śle na po­da­ny pod­czas re­je­stra­cji ad­res e-mail list ze szcze­gó­ła­mi do­ko­na­nej tran­sak­cji.
  Pli­ki po­bie­rasz przez klik­nię­cie ich mi­nia­tur­ki w ta­be­li gór­nej. Mo­żesz wie­lo­krot­nie po­bie­rać ten sam plik. Gwa­ran­tu­je­my do­stęp­ność pli­ku przez okres 3 mie­się­cy od da­ty za­ku­pu. Obok pli­ku znaj­dziesz od­noś­nik Li­cen­cja. Mo­żesz klik­nąć ten od­noś­nik co spo­wo­du­je wy­świet­le­nie w osob­nym ok­nie li­cen­cji zwią­za­nej z tym pli­kiem. Mo­żesz wy­dru­ko­wać za­war­tość te­go ok­na, aby mieć pi­sem­ną for­mę li­cen­cji na za­ku­pio­ny plik.
  Mo­żesz po­brać za­ku­pio­ny plik w po­sta­ci skom­pre­so­wa­ne­go ar­chi­wum. Ar­chi­wum za­wie­rać bę­dzie po­bie­ra­ny plik oraz zwią­za­ną z nim li­cen­cję. Mo­żesz też po­brać ar­chi­wum za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie pli­ki za­ku­pio­ne w je­dnej se­sji, przy czym mo­żesz po­bie­ra­ne zdję­cia prze­ska­lo­wać do okreś­lo­ne­go roz­mia­ru (nie więk­sze­go niż ory­gi­nał), a tak­że okreś­lić for­mat (jpg lub png) oraz usta­lić sto­pień wy­o­strze­nia po prze­ska­lo­wa­niu.
 5. Zdję­cia do­star­cza­ne są stan­dar­do­wo w for­ma­cie *.jpg lub *.png, na­to­miast gra­fi­ki wek­to­ro­we lub zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – w for­ma­cie *.pdf. Pli­ki vi­deo i dźwię­ko­we do­star­cza­ne są w for­ma­cie ogg z roz­sze­rze­niem *.ogv. Nie­któ­re pli­ki są też do­stęp­ne w for­ma­tach pro­gra­mów: Gimp, Blen­der oraz Pro­jek­to­ra K3D. Pli­ki w for­ma­tach wy­mie­nio­nych wcześ­niej trzech pro­gra­mów mo­gą być po po­bra­niu edy­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne do włas­nych kon­kret­nych po­trzeb. Mo­że­my ró­wnież do­star­czyć pli­ki w in­nym wy­ma­ga­nym for­ma­cie. W tym ce­lu na­le­ży zwró­cić się do nas po­cztą e-mail po­da­jąc w li­ście nu­me­ry ka­ta­lo­go­we oraz wy­ma­ga­ne for­ma­ty pli­ków.
 6. Stan­dar­do­wa umo­wa li­cen­cyj­na prze­wi­du­je sprze­daż nie wy­łą­czną, co ozna­cza, że da­ny plik mo­że być sprze­da­ny wie­lo­krot­nie róż­nym oso­bom. Ist­nie­je moż­li­wość na­by­cia pli­ku na wy­łą­czność, pod wa­run­kiem, że da­ny plik nie był do tej po­ry ni­ko­mu sprze­da­ny. Ce­na ta­kiej (wy­łą­cznej) umo­wy li­cen­cyj­nej jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie.
 7. Aby umoż­li­wić za­po­zna­nie się z sy­ste­mem, pro­po­nu­je­my Pro­mo­cję po­le­ga­ją­cą na tym, że każ­dy użyt­ko­wnik po za­re­je­stro­wa­niu się mo­że po­brać bez­płat­nie pięć pli­ków. Po po­bra­niu pu­li pro­mo­cyj­nej sy­stem za­cznie od­li­czać pu­lę dwu­na­stu moż­li­wych do za­ku­pu pli­ków.
 8. Wi­try­na photo3n.pl wy­ko­rzy­stu­je pli­ki co­o­kies. Zobacz więcej w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.

Nowości

1BBT-1000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1020; 4230 x 2809; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1030; 4086 x 2344; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1050; 4161 x 2764; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1052; 4136 x 2748; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1054; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1070; 4074 x 2705; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-1072; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-1074; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-1076; 4085 x 2713; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka
I

1BBT-3102; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg
I

1BBT-3104; 4250 x 3478; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg
I

1BBT-3142; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-3144; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-3147; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

« 1 2 3 »

Więcej nowości