123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
s
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Po­moc

 1. Spo­sób za­ku­pu pli­ków omó­wio­no w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su photo3n.pl.
 2. Wy­szu­ka­nia pli­ku moż­na do­ko­nać po­przez:
  • Wy­ko­rzy­sta­nie wy­szu­ki­war­ki słów klu­czo­wych (po­le edy­cyj­ne w pra­wym gór­nym na­roż­ni­ku stro­ny). Sło­wa klu­czo­we na­le­ży wpro­wa­dzać w mia­no­wni­ku li­czby po­je­dyn­czej z wy­ko­rzy­sta­niem pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (wię­cej).
   • Wpisz szu­ka­ne sło­wo klu­czo­we lub nu­mer ka­ta­lo­go­wy w for­ma­cie XXXX_XXXX.
   • Uży­waj rze­czo­wni­ków w mia­no­wni­ku w li­czbie po­je­dyn­czej.
   • Li­te­ry wiel­kie i ma­łe nie są roz­róż­nia­ne.
   • Mo­żesz użyć ope­ra­to­ra OR. Np. pies OR kot wy­szu­ka wszyst­kie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie sło­wo pies lub sło­wo kot.
   • Je­śli nie uży­jesz ope­ra­to­ra OR i wpi­szesz kil­ka wy­ra­zów, to zo­sta­ną wy­szu­ka­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w opi­sie wszyst­kie szu­ka­ne sło­wa.
   • Mo­żesz uży­wać wy­ra­zów pol­skich i an­giel­skich (na­wet je­dno­cześ­nie).
  • Prze­glą­da­nie Ba­zy pli­ków po­dzie­lo­nej na te­ma­tycz­ne ka­ta­lo­gi (w me­nu po le­wej stro­nie).
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Słów kluczowych, któ­ra za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich za­war­tych w ba­zie słów klu­czo­wych.
  • Wy­ko­rzy­sta­nie li­sty Katalogi, któ­ra umoż­li­wia bez­po­śre­dnie prze­jście do wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu. Li­czby w na­wia­sach przy naz­wie da­ne­go ka­ta­lo­gu ozna­cza­ją li­czbę pli­ków w da­nym ka­ta­lo­gu.
  • Wy­bór Au­to­ra, któ­re­go pli­ki chce­my prze­glą­dać. Wy­bra­nie au­to­ra z li­sty ozna­cza, że bę­dzie­my prze­glą­dać pli­ki tyl­ko te­go au­to­ra. Ró­wnież wy­szu­ki­wa­nie wg słów klu­czo­wych, a tak­że prze­glą­da­nie za­so­bów do­ty­czyć bę­dzie tyl­ko tych pli­ków, któ­re na­le­żą do wy­bra­ne­go au­to­ra. Op­cja Wszys­cy au­to­rzy ozna­cza, że do­stęp­ne bę­dą pli­ki wszyst­kich au­to­rów.
 3. Link Op­cje prze­glą­da­nia pli­ków (w me­nu J na gór­nej bel­ce) – ot­wie­ra stro­nę, na któ­rej mo­że­my zmie­nić stan­dar­do­we usta­wie­nia do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia pli­ków w ban­ku. Mo­że­my zmie­nić m.in.: li­czbę pli­ków wy­świet­la­nych w pio­nie, a tak­że włą­czyć do­dat­ko­we opi­sy wy­świet­la­ne pod każ­dym pli­kiem.
 4. Pa­nel za­a­wan­so­wa­nych op­cji szu­ka­nia (któ­ry ot­wo­rzy­my iko­ną s z pra­wej stro­ny ok­na) udo­stęp­nia na­stę­pu­ją­ce op­cje:
  • Wy­bór orien­ta­cji, roz­mia­ru, prze­strze­ni ko­lo­rów oraz for­ma­tu prze­glą­da­nych pli­ków. Po­sił­ku­jąc się zna­czni­ka­mi moż­na stwo­rzyć wa­ru­nek, któ­rym mu­szą od­po­wia­dać wy­świet­la­ne pli­ki (np. chce­my oglą­dać tyl­ko pli­ki pio­no­we w prze­strze­ni RGB w for­ma­cie 4:3).
  • Op­cja Sło­wni­ki po­zwa­la włą­czyć wy­ko­rzy­sty­wa­nie dwóch sło­wni­ków pod­czas wy­szu­ki­wa­nia pli­ków.
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Sy­no­ni­my spo­wo­du­je, że szu­ka­jąc pli­ków za­wie­ra­ją­cych w swo­ich sło­wach klu­czo­wych okreś­lo­ne has­ło (np. dom) zo­sta­ną ró­wnież wy­świet­lo­ne pli­ki za­wie­ra­ją­ce w sło­wach klu­czo­wych sy­no­ni­my szu­ka­ne­go has­ła (w na­szym przy­kła­dzie pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo cha­ta).
   • Włą­cze­nie sło­wni­ka Abs­trak­cyj­ny z ko­lei spo­wo­du­je że wpi­su­jąc has­ło abs­trak­cyj­ne (np. spra­wied­li­wość) zo­ba­czy­my pli­ki za­wie­ra­ją­ce kon­kret­ne od­po­wie­dni­ki dla te­go has­ła (w tym wy­pad­ku pli­ki za­wie­ra­ją­ce w swo­ich sło­wach klu­czo­wych sło­wo wa­ga).
 • Wy­bór ty­pu pli­ku. W ba­zie mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
  • Zdję­cia – są to stan­dar­do­we zdję­cia z apa­ra­tu cyf­ro­we­go lub ska­ne­ra.
  • Zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne – są to zdję­cia ja­kie­goś obiek­tu od­cię­te wy­raź­ną gra­ni­cą od je­dno­li­te­go (np. bia­łe­go) tła. Zdję­cia ta­kie mo­gą być w łat­wy spo­sób mon­to­wa­ne z in­ny­mi gra­fi­ka­mi.
  • Pli­ki ren­de­ro­wa­ne – są to bitmapy, pliki vi­deo lub mo­dele 3D wy­ge­ne­ro­wa­ne sztu­cznie za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go (np. frak­tale, mo­dele ku­li ziem­skiej, itp.).
  • Pli­ki HDR – są to pli­ki (naj­czę­ściej zdję­cie, ale mo­gą to być ró­wnież pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub vi­deo) z wy­so­ką dy­na­mi­ką.
  • Pliki ze ścież­ką od­ci­na­nia – są to pliki (najczęściej zdję­cia) z na­ło­żo­ną wek­to­ro­wą ścież­ką wy­ci­na­ją­cą obiekt z tła. Te­go ty­pu gra­fi­ki prze­cho­wy­wa­ne są w ba­zie w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Pliki z prze­źro­czy­sto­ścią – są to zdję­cia, mo­de­le 3D lub pliki in­ne­go ro­dza­ju, w któ­rych część tła jest prze­źro­czy­sta. Ta­kie pliki są za­pi­sa­ne w for­ma­cie *.png lub w for­ma­cie tzw. „ot­war­tym” (np. ja­ko plik źród­ło­wy pro­gra­mu Blen­der).
  • Pliki gra­ficz­ne z war­stwa­mi – są to pliki „ot­war­te” za­pi­sa­ne w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję warstw (np. w pro­gra­mie Gimp).
  • Pa­no­ra­my cy­lin­drycz­ne – są to zdję­cia, któ­re są wal­cami i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
  • Pa­no­ra­my sfe­rycz­ne – są to zdję­cia, któ­re obej­mu­ja peł­ną sfe­rę (ku­lę) i mo­gą być wy­świet­la­ne za po­mo­cą pa­no­ra­micz­nej przeg­lą­dar­ki przy­sto­so­wa­nej do ob­słu­gi te­go ty­pu zdjęć.
  • Gra­fi­ki wek­to­ro­we – są to tzw. clip­arty, czy­li ry­sun­ki wek­to­ro­we. Gra­fi­ki te prze­cho­wy­wa­ne są w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Pli­ki vi­deo – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi z dźwię­kiem lub bez dźwię­ku. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej ban­ku pli­ki vi­deo są pre­zen­to­wa­ne w for­ma­cie ogg i w ta­kim sa­mym for­ma­cie (ale w więk­szej roz­dziel­czo­ści i z roz­sze­rze­niem *.ogv) są do­star­cza­ne użyt­ko­wni­ko­wi. For­mat ogg wy­ma­ga do od­twa­rza­nia al­bo je­dnej z no­wo­czes­nych przeg­lą­da­rek in­ter­ne­to­wych (np. Ope­ry, Fi­re­Fo­xa lub Chro­me), al­bo też za­in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­glą­da­nie te­go ty­pu pli­ków. Ob­szer­ne in­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć pod ad­re­sa­mi: xip­h.org, theo­ra.pl oraz w Wi­ki­pe­dii.
  • Pli­ki dźwię­ko­we – są pli­ka­mi fil­mo­wy­mi za­wie­ra­ją­cy wy­łą­cznie ścież­kę dźwię­ko­wą. Pli­ki te są ob­słu­gi­wa­ne tak sa­mo jak pli­ki vi­deo opi­sa­ne wy­żej.
  • Mo­de­le 3D – są pli­ka­mi „ot­war­ty­mi” za­pi­sa­ny­mi w for­ma­cie pro­gra­mu umoż­li­wia­ją­ce­go edy­cję gra­fi­ki 3D (np. w pro­gra­mie Blen­der lub K3D).

  Moż­na wy­brać je­dno­cześ­nie kil­ka ty­pów oglą­da­nych pli­ków (np. Pli­ki z prze­źro­czy­sto­ściąPli­ki ren­de­ro­wa­ne), co spo­wo­du­je, że bę­dą po­ka­zy­wa­ne pli­ki speł­nia­ją­ce jedno z wy­bra­nych kry­te­riów (w na­szym przy­kła­dzie będą to pli­ki ren­de­ro­wa­ne lub z prze­źro­czy­stym tłem). Do­myśl­nie po­ka­zy­wa­ne są wszyst­kie ty­py pli­ków.

Nowości

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości