123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
s
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.
s

Pomoc

 1. Spo­sób za­ku­pu plików omó­wio­no w Re­gu­la­mi­nie za­ku­pu pli­ków.
 2. Wy­szu­ka­nia pliku moż­na do­ko­nać po­przez:
  • Wy­ko­rzy­sta­nie wy­szu­ki­war­ki słów klu­czo­wych (po­le edy­cyj­ne w pra­wym gór­nym na­roż­ni­ku stro­ny). Sło­wa klu­czo­we na­le­ży wpro­wa­dzać w mia­no­wni­ku liczby po­je­dyn­czej z wy­ko­rzy­sta­niem pol­skich zna­ków dia­kry­tycz­nych (więcej).
   • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
   • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
   • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
   • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
   • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
   • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).
  • Przeglądanie Bazy plików podzielonej na tematyczne katalogi (w menu po lewej stronie).
  • Wy­ko­rzy­sta­nie listy Słów kluczowych, któ­ra za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich za­war­tych w ba­zie słów klu­czo­wych.
  • Wy­ko­rzy­sta­nie listy Katalogi, która umoż­li­wia nam bez­po­śre­dnie prze­jście do wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu. Liczby w na­wia­sach przy naz­wie da­ne­go ka­ta­lo­gu ozna­cza­ją liczbę pli­ków w da­nym ka­ta­lo­gu.
  • Wybór Au­to­ra, któ­re­go pliki chce­my prze­glą­dać. Wy­bra­nie au­to­ra z listy ozna­cza, że bę­dzie­my prze­glą­dać pliki tyl­ko te­go au­to­ra. Ró­wnież wy­szu­ki­wa­nie wg słów klu­czo­wych, a tak­że prze­glą­da­nie za­so­bów do­ty­czyć bę­dzie tyl­ko tych plików, któ­re na­le­żą do wy­bra­ne­go au­to­ra. Op­cja Wszys­cy au­to­rzy ozna­cza, że do­stęp­ne bę­dą pliki wszyst­kich au­to­rów.
 3. Link Opcje przeglądania plików (w menu J na górnej belce) – ot­wie­ra stro­nę, na któ­rej mo­że­my zmie­nić stan­dar­do­we usta­wie­nia do­ty­czą­ce prze­glą­da­nia ban­ku. Mo­że­my zmie­nić m.in.: li­czbę pli­ków wy­świet­la­nych w pio­nie, a tak­że włą­czyć do­dat­ko­we opi­sy wy­świet­la­ne pod każ­dym plikiem.
 4. Panel zaawansowanych opcji szukania (któ­ry ot­wo­rzy­my iko­ną s z pra­wej stro­ny ok­na) udo­stęp­nia nam na­stę­pu­ją­ce op­cje:

  • Wy­bór orien­ta­cji, rozmiaru, prze­strze­ni ko­lo­rów oraz for­ma­tu prze­glą­da­nych plików. Po­sił­ku­jąc się zna­czni­ka­mi moż­na stwo­rzyć wa­ru­nek, któ­rym mu­szą od­po­wia­dać wy­świet­la­ne pliki (np. chce­my oglą­dać tyl­ko pliki pio­no­we w prze­strze­ni RGB w for­ma­cie 4:3).
 • Wy­bór ty­pu pli­ku. W ba­zie mo­gą być prze­cho­wy­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ty­py pli­ków:
  • Zdję­cia – ozna­cza stan­dar­do­we zdję­cie z apa­ra­tu cyf­ro­we­go lub ska­ne­ra.
  • Zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne – ozna­cza zdję­cie ja­kie­goś obiek­tu od­cię­te wy­raź­ną gra­ni­cą od je­dno­li­te­go (np. bia­łe­go) tła. Zdję­cia ta­kie mo­gą być w łat­wy spo­sób mon­to­wa­ne z in­ny­mi gra­fi­ka­mi.
  • Zdję­cia ge­ne­ro­wa­ne – ozna­cza zdję­cie wy­ge­ne­ro­wa­ne sztu­cznie za po­mo­cą pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go (np. frak­ta­le).
  • Zdję­cia HDR – ozna­cza zdję­cie z wy­so­ką dy­na­mi­ką.
  • Zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – ozna­cza zdję­cie z na­ło­żo­ną wek­to­ro­wą ścież­ką wy­ci­na­ją­cą obiekt z tła. Te­go ty­pu gra­fi­ki prze­cho­wy­wa­ne są w ba­zie w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Panoramy cylindryczne – ozna­cza zdję­cie, które jest panoramą cylindryczną (walcem) i może być wyświetlane za pomocą panoramicznej przeglądarki przystosowanej do obsługi tego typu zdjęć.
  • Panoramy sferyczne – ozna­cza zdję­cie, które jest panoramą sferyczną (sferą) i może być wyświetlane za pomocą panoramicznej przeglądarki przystosowanej do obsługi tego typu zdjęć.
  • Gra­fi­ki wek­to­ro­we – ozna­cza tzw. cli­par­ty, czy­li ry­sun­ki wek­to­ro­we. Gra­fi­ki te prze­cho­wy­wa­ne są w po­sta­ci pli­ków *.pdf.
  • Vi­deo – ozna­cza pli­ki fil­mo­we z dźwię­kiem lub bez dźwię­ku. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej ban­ku pli­ki vi­deo są pre­zen­to­wa­ne w for­ma­cie ogg i w ta­kim sa­mym for­ma­cie (ale w więk­szej roz­dziel­czo­ści i z rozszerzeniem *.ogv) są do­star­cza­ne użyt­ko­wni­ko­wi. For­mat ogg wy­ma­ga do od­twa­rza­nia al­bo je­dnej z no­wo­czes­nych przeg­lą­da­rek in­ter­ne­to­wych (np. Ope­ry, Fi­re­Fo­xa lub Chro­me), al­bo też za­in­sta­lo­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia umoż­li­wia­ją­ce­go prze­glą­da­nie te­go ty­pu pli­ków. Ob­szer­ne in­for­ma­cje na ten te­mat moż­na zna­leźć pod ad­re­sa­mi: xip­h.org, theo­ra.pl oraz w Wi­ki­pe­dii.
  • Dźwięk – ozna­cza plik fil­mo­wy za­wie­ra­ją­cy wy­łą­cznie ścież­kę dźwię­ko­wą. Pli­ki te są ob­słu­gi­wa­ne tak sa­mo jak pli­ki vi­deo opi­sa­ne wy­żej.

  Moż­na wy­brać je­dno­cześ­nie kil­ka ty­pów oglą­da­nych pli­ków (np. zdję­cia wy­se­pa­ro­wa­ne i zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia), co spo­wo­du­je, że tyl­ko te pli­ki bę­dą po­ka­zy­wa­ne. Do­myśl­nie po­ka­zy­wa­ne są wszyst­kie ty­py pli­ków.