123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Umo­wa li­cen­cyj­na

na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj.: zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z In­ter­ne­to­wego Ban­ku Fo­to­gra­fii photo3n.pl (tj. wersji polskojęzycznej serwisu) lub Internet Stock Photos photo3n.com (tj. wersji anglojęzycznej serwisu).

 1. Fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7 rep­re­zen­to­wa­na przez Ste­fa­na Naw­roc­kie­go zwa­na da­lej Li­cen­cjo­daw­cą udzie­la na­byw­cy zwa­ne­mu da­lej Li­cen­cjo­bior­cą nie­wy­łą­cznej, bez­ter­mi­no­wej i nie moż­li­wej do prze­nie­sie­nia na in­ne oso­by li­cen­cji na ko­rzy­sta­nie z pliku (tj. zdję­cia, gra­fi­ki, pli­ku vi­deo, dźwię­ko­we­go lub modelu 3D) pobranego z serwisu photo3n.pl lub photo3n.com na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

  1. Po­bra­nie pli­ku jest po­prze­dzo­ne ui­szcze­niem opła­ty li­cen­cyj­nej zgo­dnie z cen­ni­kiem za­war­tym w Re­gu­la­mi­nie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su, chy­ba że plik zo­stał po­bra­ny w ra­mach Pu­li pro­mo­cyj­nej lub po­bra­ny plik za­wie­ra znak wo­dny. W za­leż­no­ści od wer­sji ję­zy­ko­wej znak wo­dny mo­gą sta­no­wić na­pi­sy pho­to­3n.com, pho­to­3n.pl lub fo­to.­3n.com.pl umie­szczo­ne w wi­do­cznym miej­scu w pli­ku. Pli­ki ze zna­kiem wo­dnym mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne tyl­ko do pro­jek­tów wstęp­nych.
  2. Li­cen­cjo­bior­ca mo­że wy­ko­rzy­sty­wać po­bra­ny plik (zdję­cie, gra­fi­kę, vi­deo, dźwięk lub mo­del 3D) w pro­jek­tach wy­ko­na­nych na po­trze­by włas­ne lub na po­trze­by swo­ich kli­en­tów w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych lub ko­mer­cyj­nych, w tym: w ma­te­ria­łach dru­ko­wa­nych (ulot­ki, bro­szu­ry, ka­ta­lo­gi, pla­ka­ty, ka­len­da­rze, rek­la­my i ogło­sze­nia pra­so­we, ra­por­ty, książ­ki, opa­ko­wa­nia, okład­ki płyt) i w pub­li­ka­cjach elek­tro­nicz­nych (stro­ny in­ter­ne­to­we, pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne, prze­kaz te­le­wi­zyj­ny, ra­dio­wy i vi­deo).
  3. Plik (zdję­cie, gra­fi­ka, video, dźwięk lub model 3D) mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny wy­łą­cznie ja­ko ele­ment nie­za­leż­ne­go pro­jek­tu bez wzglę­du na wiel­kość na­kła­du.
 1. Li­cen­cjo­bior­cy nie wol­no:
  1. Re­dy­stry­buo­wać, od­sprze­da­wać, pod­li­cen­cjo­no­wać lub w ja­ki­kol­wiek in­ny spo­sób przy­zna­wać pra­wa do plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków fil­mo­wych, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) oso­bom trze­cim w ja­kiej­kol­wiek for­mie (np. w po­sta­ci stro­ny in­ter­ne­to­wej, pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, pli­ków cyf­ro­wych, ne­ga­ty­wów, itp.).
  2. Uży­wać plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D) do two­rze­nia ma­te­ria­łów nie­zgo­dnych z pra­wem (np. o tre­ściach por­no­gra­ficz­nych, ob­sce­nicz­nych, nie­mo­ral­nych, znies­ła­wia­ją­cych, itp.).
  3. Usu­wać zna­ków wod­nych z pli­ków po­glą­do­wych oraz wy­ko­rzy­sty­wać pli­ki ze zna­kiem wo­dnym do pro­jek­tów fi­nal­nych.
 2. Li­cen­cjo­daw­ca nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za ro­szcze­nia osób trze­cich wy­nik­łe w związ­ku z wy­ko­rzy­sta­niem plików (zdjęć, gra­fik, pli­ków vi­deo, dźwię­ko­wych lub modeli 3D). Obo­wią­zek uzys­ka­nia upra­wnień do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pre­zen­to­wa­nych w pli­kach nazw, bu­dyn­ków, zna­ków fir­mo­wych lub praw do włas­no­ści in­te­lek­tual­nej i prze­mys­ło­wej przed­sta­wio­nych w pli­ku spo­czy­wa na Li­cen­cjo­bior­cy. Na Li­cen­cjo­bior­cy cią­ży ró­wnież ewen­tual­ny obo­wią­zek za­bez­pie­cze­nia praw osób, któ­rych wi­ze­ru­nek zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny w pli­kach.
 3. Pliki (fo­to­gra­fie, gra­fi­ki, pli­ki vi­deo, dźwię­ko­we lub modele 3D) są chro­nio­ne pra­wem au­tor­skim i prze­pi­sa­mi in­nych ustaw, a pra­wa au­tor­skie nie prze­cho­dzą na li­cen­cjo­bior­cę.

Nowości

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości