123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
  • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
  • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
  • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
  • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
  • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
  • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Subskrypcja nowości

Po­niż­szy for­mu­larz umoż­li­wia za­sub­skry­bo­wa­nie, a tak­że re­zyg­na­cję z sub­skryp­cji No­wo­ści In­ter­ne­to­we­go Ban­ku Fo­to­gra­fii (photo3n.pl). Wy­peł­nie­nie i wy­sła­nie for­mu­la­rza z za­zna­czo­ną op­cją zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych spo­wo­du­je, że na po­da­ny ni­żej ad­res e-mail bę­dą wy­sy­ła­ne po­wia­do­mie­nia o wpro­wa­dze­niu no­wych pli­ków do ban­ku.

Pro­ce­du­ra sub­skryp­cji lub re­zyg­na­cji z niej prze­bie­ga na­stę­pu­ją­co:

  1. Na­le­ży wy­peł­nić i wy­słać po­niż­szy for­mu­larz.
  1. Ser­wer wy­śle na po­da­ny ad­res list z proś­bą o uwie­rzy­tel­nie­nie zgło­sze­nia sub­skryp­cji lub re­zyg­na­cji z niej. Aby po­twier­dzić de­cyz­ję, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik po­da­ny w tym li­ście.
  2. Aby zre­zyg­no­wać z sub­skryp­cji, na­le­ży wy­słać for­mu­larz z ad­re­sem e-mail, któ­ry chce­my usu­nąć z li­sty sub­skry­ben­tów z wy­łą­czo­nym zna­czni­kiem zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych. Moż­na ró­wnież wy­słać list na ad­res foto@3n.com.pl z proś­bą o wy­kreś­le­nie z li­sty sub­skry­ben­tów.

e-mail:

Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: foto@3n.com.pl po­da­nych wy­żej da­nych oso­bo­wych (tj. adresu e-mail) w ce­lu prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji o po­ja­wie­niu się no­wych pli­ków w ban­ku photo3n.pl.

Przy­jmu­ję ró­wnież do wia­do­mo­ści, że po­da­ne da­ne oso­bo­we nie bę­dą udo­stęp­nia­ne in­nym od­bior­com i że przy­słu­gu­je mi pra­wo wglą­du w mo­je da­ne, zmia­ny lub usu­nię­cia mo­ich da­nych po­przez wy­sła­nie in­for­ma­cji na po­da­ny wy­żej ad­res tra­dy­cyj­ny lub e-mail oraz że wy­ra­że­nie zgo­dy jest dob­ro­wol­ne i nie ma wpły­wu na to, czy za­ku­py w ser­wi­sie bę­dą mog­ły być rea­li­zo­wa­ne.

Wy­co­fa­nie tej zgo­dy bę­dzie moż­li­we przez od­zna­cze­nie op­cji wy­ra­że­nia zgo­dy i po­no­wne wy­sła­nie for­mu­la­rza lub przez wy­sła­nie proś­by o re­zyg­na­cję z sub­skryp­cji na po­da­ny wy­żej ad­res tra­dy­cyj­ny lub e-mail.Nowości

042Z-0900; 9630 x 4048; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

042Z-0910; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

042Z-0920; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

042Z-0930; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

042Z-0940; 5972 x 3967; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

042Z-0950; 5822 x 3867; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard
I

1BBT-1000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1020; 4230 x 2809; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1030; 4086 x 2344; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1050; 4161 x 2764; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1052; 4136 x 2748; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1054; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry
I

1BBT-1070; 4074 x 2705; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-1072; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

1BBT-1074; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga
I

« 1 2 3 »

Więcej nowości