123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
 • Wpisz szukane słowo kluczowe lub numer katalogowy w formacie XXXX_XXXX.
 • Używaj rzeczowników w mianowniku w liczbie pojedynczej.
 • Litery wielkie i małe nie są rozróżniane.
 • Możesz użyć operatora OR. Np. pies OR kot wyszuka wszystkie pliki zawierające w opisie słowo pies lub słowo kot.
 • Jeśli nie użyjesz operatora OR i wpiszesz kilka wyrazów, to zostaną wyszukane pliki zawierające w opisie wszystkie szukane słowa.
 • Możesz używać wyrazów polskich i angielskich (nawet jednocześnie).

Wyłącz wyświetlanie tej informacji.

Re­gu­la­min korzystania z ser­wi­su pho­to3n.pl

 1. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su oraz ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych ze­bra­nych w dro­dze re­je­stra­cji użyt­ko­wni­ka w ni­niej­szym ser­wi­sie jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: contact​@​photo3n.​pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04. Ser­wis do­stęp­ny jest pod dwo­ma ad­re­sa­mi: tj.: https://photo3n.pl – w wer­sji pol­sko­ję­zycz­nej oraz pod ad­re­sem: https://photo3n.com – w wer­sji ang­lo­ję­zycz­nej. Obie wer­sje ser­wi­su są so­bie ró­wno­waż­ne, a usta­lo­ne tu za­sa­dy sprze­da­ży do­ty­czą obu wer­sji ję­zy­ko­wych.
 2. Wi­try­ny photo3n.pl i photo3n.com wy­ko­rzy­stu­ją pli­ki co­o­kies. Zo­bacz wię­cej w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
 3. Zakupu licencji na korzystanie z pli­ków (typy dostępnych plików omówiono w Pomocy) po­przez ni­niej­szy ser­wis mo­gą do­ko­ny­wać wy­łą­cznie użyt­ko­wni­cy za­re­je­stro­wa­ni i pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność go­spo­dar­czą. Re­je­stra­cja jest bez­płat­na i dob­ro­wol­na, ale jej brak unie­moż­li­wia ko­rzy­sta­nie z ko­mer­cyj­nych fun­kcji ser­wi­su.
 4. Kon­to użyt­ko­wni­ka two­rzo­ne jest na czas nie­o­kreś­lo­ny, ale użyt­ko­wnik mo­że w każ­dej chwi­li zlik­wi­do­wać swo­je kon­to po­przez wy­sła­nie na ad­res contact​@​photo3n.​pl proś­by o lik­wi­da­cję kon­ta.
  Wła­ści­ciel ser­wi­su mo­że usu­nąć kon­to w sy­tua­cji, gdy użyt­ko­wnik nie ko­rzy­sta z nie­go przez okres je­dne­go ro­ku lub też w sy­tua­cji za­prze­sta­nia dzia­łal­no­ści ser­wi­su. W każ­dym przy­pad­ku lik­wi­da­cji kon­ta użyt­ko­wni­ka da­ne oso­bo­we zwią­za­ne z kon­tem są trwa­le usu­wa­ne.
 5. Re­je­stra­cja obe­jmu­je po­da­nie da­nych nie­zbę­dnych do wy­sta­wie­nia fak­tu­ry oraz lo­gi­nu i has­ła nie­zbę­dnych do utwo­rze­nia i utrzy­ma­nia kon­ta użyt­ko­wni­ka. Re­je­stru­jąc się użyt­ko­wnik wy­ra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych uzys­ka­nych w dro­dze do­ko­na­nej przez nie­go re­je­stra­cji w wy­mie­nio­nym wy­żej za­kre­sie i ce­lu, a tak­że przy­jmu­je do wia­do­mo­ści, że przy­słu­gu­je mu pra­wo wglą­du, zmia­ny lub usu­nię­cia po­da­nych da­nych sa­mo­dziel­nie (po za­lo­go­wa­niu do swo­je­go kon­ta) lub po­przez kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych.
  Ad­mi­ni­stra­tor da­nych za­pe­wnia po­uf­ność i in­te­gral­ność tran­smi­sji da­nych na eta­pie re­je­stra­cji po­przez szyf­ro­wa­nie ko­mu­ni­ka­cji pro­to­ko­łem SSL.
 6. W ce­lu do­ko­na­nia re­je­stra­cji, a tak­że póź­niej­sze­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we.
 7. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da wszel­kich sta­rań, aby opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su speł­nia­ło nor­my W3C, co moż­na spraw­dzić pod tym lin­kiem. Wła­ści­ciel ser­wi­su do­kła­da również wszel­kich sta­rań aby za­pe­wnić bez­a­wa­ryj­ną, ciąg­łą do­stęp­ność ser­wi­su, je­dnak za­strze­ga so­bie możli­wość wy­stą­pie­nia chwi­lo­wych przerw w je­go dzia­ła­niu w ce­lu do­ko­na­nia ak­tua­li­za­cji da­nych i opro­gra­mo­wa­nia. Je­dno­cześ­nie wła­ści­ciel ser­wi­su nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za prze­rwy w pra­cy ser­wi­su spo­wo­do­wa­ne awa­ria­mi, na któ­re nie ma wpły­wu (np. awa­ria łą­czy do ser­we­ra).
 8. Po­bra­nie pli­ku z ser­wi­su jest moż­li­we po wcześ­niej­szym wy­ku­pie­niu Li­cen­cji, któ­ra okreś­la spo­sób w ja­ki na­byw­ca mo­że ko­rzy­stać z da­ne­go pli­ku. W ża­dnym wy­pad­ku sprze­da­ży nie pod­le­ga­ją pra­wa au­tor­skie (ani oso­bi­ste, ani ma­jąt­ko­we) do pli­ku. Umo­wa li­cen­cyj­na jest in­te­gral­ną czę­ścią ni­niej­sze­go re­gu­la­mi­nu i zgo­da na za­pi­sy za­war­te w tej umo­wie jest wa­run­kiem ko­rzy­sta­nia z ni­niej­sze­go ser­wi­su.
 9. Ce­na li­cen­cji na wy­ko­rzy­sta­nie po­je­dyn­cze­go pli­ku za­le­ży wy­łą­cznie od li­czby ku­po­wa­nych w ra­mach je­dnej tran­sak­cji li­cen­cji zgo­dnie z po­niż­szą ta­be­lą:
  Liczba ku­po­wa­nych licencjiCena jed­nost­ko­wa (PLN)Wartość transakcji (PLN)
     1 30.00  30.00
     2 20.00  40.00
     3 15.00  45.00
     4 13.00  52.00
     5 11.00  55.00
    10  7.50  75.00
    15  7.00 105.00
    20  6.50 130.00
    50  4.00 200.00
   100  3.00 300.00
 10. Ce­na po­je­dyn­czej li­cen­cji nie za­le­ży na­to­miast od wiel­ko­ści pli­ku w pik­se­lach, ja­ko­ści, za­war­to­ści i in­nych czyn­ni­ków (np. po­la eks­ploa­ta­cji). Ce­na ta jest bez VAT-u i VAT nie bę­dzie do­li­cza­ny, po­nie­waż nie je­steś­my płat­ni­ka­mi VAT-u. W związ­ku z po­wyż­szym wy­sta­wia­my tzw. fak­tu­ry bez VAT.
 11. Stan­dar­do­wa umo­wa li­cen­cyj­na prze­wi­du­je sprze­daż nie wy­łą­czną, co ozna­cza, że da­ny plik mo­że być sprze­da­ny wie­lo­krot­nie róż­nym oso­bom. Ist­nie­je moż­li­wość na­by­cia pli­ku na wy­łą­czność, pod wa­run­kiem, że da­ny plik nie był do tej po­ry ni­ko­mu sprze­da­ny. Ce­na ta­kiej (wy­łą­cznej) umo­wy li­cen­cyj­nej jest ne­go­cjo­wa­na in­dy­wi­dual­nie.
 12. Po za­re­je­stro­wa­niu się w sy­ste­mie (czy­li utwo­rze­niu kon­ta) użyt­ko­wnik otrzy­mu­je bez­płat­nie pro­mo­cyj­ną pu­lę pię­ciu li­cen­cji. W ra­mach tej pu­li użyt­ko­wnik mo­że po­brać do­wol­ne pięć pli­ków i wy­ko­rzy­stać je w do­wol­ny (ale zgo­dny z li­cen­cją) spo­sób. Po wy­ko­rzy­sta­niu tej pu­li, kon­to użyt­ko­wni­ka zo­sta­nie za­blo­ko­wa­ne. Aby umoż­li­wić dal­sze ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su na­le­ży za­ku­pić pa­kiet li­cen­cji od­po­wia­da­ją­cy prze­wi­dy­wa­nej li­czbie po­bie­ra­nych pli­ków zgo­dnie z za­mie­szczo­ną wcześ­niej ta­be­lą.
 1. Za­ku­pu pa­kie­tu li­cen­cji do­ko­na­my wcho­dząc na stro­nę Za­kup li­cen­cji (od­po­wied­ni link znaj­dzie­my w gór­nej czę­ści stro­ny po za­lo­go­wa­niu). Za­ku­pu do­ko­nu­je­my w czte­rech kro­kach:
  1. Krok 1. W ta­be­li (ta­kiej sa­mej jak za­mie­szczo­na wcześ­niej w ni­niej­szym re­gu­la­mi­nie) klik­nij znak , przy in­te­re­su­ją­cej Cię li­czbie li­cen­cji.
  2. Krok 2. Wy­bierz for­mę płat­no­ści. Płat­ność mo­że być zrea­li­zo­wa­na na je­den z dwóch spo­so­bów:
   • Po­przez wpła­tę na kon­to.
   • Po­przez sy­stem Pay­Pal.
  3. Krok 3 jest róż­ny dla każ­de­go z wy­mie­nio­nych wy­żej spo­so­bów płat­no­ści.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę na kon­to, to w tym kro­ku zo­sta­ną wy­świet­lo­ne da­ne do prze­le­wu (tj. kwo­ta, od­bior­ca, nu­mer ra­chun­ku ban­ko­we­go, ty­tuł wpła­ty) oraz przy­cisk Kup te­raz.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę po­przez sy­stem Pay­Pal, to w tym kro­ku zo­sta­nie wy­świet­lo­ny przy­cisk Kup te­raz sy­ste­mu Pay­Pal.
   W każ­dym z do­stęp­nych spo­so­bów płat­no­ści tran­sak­cję fi­na­li­zu­je­my kli­ka­jąc przy­cisk Kup te­raz. Do mo­men­tu klik­nię­cia te­go przy­cis­ku mo­że­my z tran­sak­cji zre­zyg­no­wać (przy­cisk Anu­luj) lub wró­cić do je­dne­go z po­prze­dnich kro­ków (wy­bo­ru li­czby li­cen­cji lub wy­bo­ru for­my płat­no­ści). Po klik­nię­ciu przy­cis­ku Kup te­raz prze­cho­dzi­my do kro­ku czwar­te­go, czy­li Po­twier­dze­nia.
  4. Po­twier­dze­nie koń­czy pro­ces za­ku­pu.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę na kon­to, to w tym kro­ku in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wpła­ty zo­sta­ną wy­sła­ne ku­pu­ją­ce­mu po­cztą elek­tro­nicz­ną. Po za­księ­go­wa­niu wpła­ty od­blo­ku­je­my kon­to użyt­ko­wni­ka i bę­dzie on mógł po­brać za­ku­pio­ną li­czbę pli­ków. Je­dno­cześ­nie wy­śle­my ku­pu­ją­ce­mu fak­tu­rę.
   • Je­śli użyt­ko­wnik wy­brał wpła­tę po­przez sy­stem Pay­Pal, to w tym kro­ku na­stę­pu­je we­ry­fi­ka­cja płat­no­ści. Je­śli płat­ność zo­sta­nie po­pra­wnie zwe­ry­fi­ko­wa­na, to sy­stem au­to­ma­tycz­nie od­blo­ku­je kon­to użyt­ko­wni­ka. Je­śli sy­stem nie zwe­ry­fi­ku­je po­pra­wnie płat­no­ści, zo­sta­nie wy­świet­lo­ny od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat z proś­bą o kon­takt z ad­mi­ni­stra­to­rem sy­ste­mu. Po otrzy­ma­niu ta­kiej in­for­ma­cji ad­mi­ni­stra­tor sy­ste­mu spraw­dzi sta­tus płat­no­ści w sy­ste­mie Pay­Pal i roz­wią­że ewen­tual­ny prob­lem. Po zwe­ry­fi­ko­wa­niu płat­no­ści ku­pu­ją­ce­mu zo­sta­nie wy­sła­na fak­tu­ra po­cztą elek­tro­nicz­ną.
 2. Po za­ku­pie­niu pa­kie­tu li­cen­cji mo­żesz przejść do wy­bie­ra­nia pli­ków do po­bra­nia. Aby wy­brać plik, na­le­ży klik­nąć iko­nę , znaj­du­ją­cą się przy in­te­re­su­ją­cym Cię pli­ku. Je­śli nie bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram prze­nie­sie Cię do stro­ny lo­go­wa­nia. Je­śli bę­dziesz za­lo­go­wa­ny, pro­gram doda wy­bra­ny plik do ko­szy­ka i je­dno­cześ­nie au­to­ma­tycz­ne zmniej­szy do­stęp­ną pu­lę pli­ków. Pli­ki mo­że­my do­da­wać aż do wy­czer­pa­nia do­stęp­nej pu­li (czy­li li­czby za­ku­pio­nych li­cen­cji), ale na tym eta­pie pli­ki moż­na usu­wać z ko­szy­ka co bę­dzie po­wo­do­wa­ło po­więk­sza­nie do­stęp­nej li­czby pli­ków.
 3. Aby sfi­na­li­zo­wać wy­bie­ra­nie pli­ków, na­le­ży klik­nąć link Two­je za­mó­wie­nia (w gór­nej czę­ści ok­na przeg­lą­dar­ki). Link bę­dzie do­stęp­ny po za­lo­go­wa­niu się do sy­ste­mu. Po we­jściu w Two­je za­mó­wie­nia zo­ba­czysz dwie lis­ty. Lista gór­na za­wie­ra pli­ki w Ma­ga­zy­nie. Są to pli­ki, któ­re wy­bra­łeś i za­ak­cep­to­wa­łeś swój wy­bór w po­prze­dnich se­sjach. Oczy­wi­ście li­sta Ma­ga­zyn bę­dzie pu­sta pod­czas ro­bie­nia za­ku­pów po raz pier­wszy w na­szym ser­wi­sie. Lista dol­na za­wie­ra pli­ki, któ­re „wło­ży­łeś” do Ko­szy­ka w ra­mach bie­żą­cej se­sji. Przy­cis­kiem Za­twier­dzam wy­bór do­ko­nasz prze­nie­sie­nia pli­ków z Ko­szy­ka (li­sty dol­nej), do Ma­ga­zy­nu (na li­stę gór­ną). W tym mo­men­cie na­stą­pi po­mniej­sze­nie pu­li do­stęp­nych je­szcze li­cen­cji, któ­rą wcześ­niej wy­ku­pi­łeś.
 4. Pli­ki po­bie­rasz z Ma­ga­zy­nu na swój lo­kal­ny dysk przez klik­nię­cie od­noś­ni­ka Po­bierz plik lub Po­bierz ja­ko ar­chi­wum. Mo­żesz wie­lo­krot­nie po­bie­rać ten sam plik. Uwa­ga! Gwa­ran­tu­je­my do­stęp­ność pli­ku przez 3 mie­sią­ce od da­ty za­ku­pu, dla­te­go za­le­ca­my po­bra­nie wy­bra­nych pli­ków na swój lo­kal­ny dysk bez­po­śre­dnio po do­ko­na­niu wy­bo­ru. Mo­żesz po­brać za­ku­pio­ny plik w po­sta­ci skom­pre­so­wa­ne­go ar­chi­wum. Ar­chi­wum za­wie­rać bę­dzie po­bie­ra­ny plik oraz zwią­za­ną z nim li­cen­cję. Mo­żesz też po­brać ar­chi­wum za­wie­ra­ją­ce wszyst­kie pli­ki za­ku­pio­ne w je­dnej se­sji, przy czym mo­żesz po­bie­ra­ne zdję­cia prze­ska­lo­wać do okreś­lo­ne­go roz­mia­ru (nie więk­sze­go niż ory­gi­nał), a tak­że okreś­lić for­mat (jpg lub png) oraz usta­lić sto­pień wy­o­strze­nia po prze­ska­lo­wa­niu. Uwa­ga! Je­śli w ra­mach je­dnej se­sji wy­bie­rzesz du­żą li­czbę pli­ków (np. wię­cej niż 20), to po­bra­nie ich w ra­mach je­dne­go ar­chi­wum mo­że być uciąż­li­we z po­wo­du bar­dzo du­że­go roz­mia­ru te­go ar­chi­wum. Dla­te­go za­le­ca­my po­bie­ra­nie pli­ków w se­sjach nie prze­kra­cza­ją­cych 20 pli­ków. Li­cen­cję mo­żesz też po­brać nie­za­leż­nie kli­ka­jąc link Li­cen­cja w ta­be­li Ma­ga­zyn.
 5. Zdję­cia do­star­cza­ne są stan­dar­do­wo w for­ma­cie *.jpg lub *.png, na­to­miast gra­fi­ki wek­to­ro­we lub zdję­cia ze ścież­ką od­ci­na­nia – w for­ma­cie *.pdf. Pli­ki vi­deo i dźwię­ko­we do­star­cza­ne są w for­ma­cie ogg z roz­sze­rze­niem *.ogv. Nie­któ­re pli­ki są też do­stęp­ne w for­ma­tach pro­gra­mów: Gimp, Blen­der oraz Pro­jek­tor K3D. Pli­ki w wy­mie­nio­nych wcześ­niej trzech for­ma­tach mo­gą być po po­bra­niu edy­to­wa­ne i do­sto­so­wa­ne do włas­nych kon­kret­nych po­trzeb. Mo­że­my ró­wnież do­star­czyć pli­ki w in­nym wy­ma­ga­nym for­ma­cie. W tym ce­lu na­le­ży zwró­cić się do nas po­cztą e-mail po­da­jąc w li­ście nu­me­ry ka­ta­lo­go­we oraz wy­ma­ga­ne for­ma­ty pli­ków.
 6. Uwa­ga! Pli­ki do­star­cza­ne są wy­łą­cznie w for­mie elek­tro­nicz­nej (po­przez po­bra­nie ich z na­sze­go ser­we­ra lub prze­sła­nie po­cztą elek­tro­nicz­ną). Nie wy­sy­ła­my pli­ków na fi­zycz­nych noś­ni­kach da­nych.
 7. Ni­niej­szy re­gu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01.09.2017 r. O ewen­tual­nych zmia­nach w re­gu­la­mi­nie oraz ewen­tual­nej po­trze­bie za­ak­cep­to­wa­nia tych zmian wszys­cy za­re­je­stro­wa­ni użyt­ko­wni­cy zo­sta­ną po­wia­do­mie­ni po­cztą elek­tro­nicz­ną.

Nowości

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal
I

FG,

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura
I

FG,

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto
I

FG,

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju
I

FG,

« 1 2 »

Więcej nowości